Puheenvuorot 16.11.2020

Työntekijäkokemus

Tampereen kaupungissa on tavoitteena parantaa työntekijäkokemusta ja varmistaa myös kaupungin vetovoimaa työnantajana. On myös oleellista,että sairaspoissaoloja saadaan vähennettyä. Hyvää työntekijäkokemusta varmistaa osallistava johtaminen ja myös taito johtaa itseään. Merkittävää on, että työpaikoilla on mahdollisuus käsitellä ja keskustella mitä voimme tehdä paremmin ja miten panostamme työhyvinvointiin.
Hyvinvoiva työntekijä varmistaa hyvää asiakaspalvelua ja osaltaan vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia.
Tämä vuosi on ollut monella tavalla rankka työntekijäkokemuksen parantamiselle. YT -neuvottelujen aloittaminen loi epävarmuutta; näinkö kaupunki työnantajana kannustaa. Onneksi tämä prosessi loppui nopeasti.
Haluan kiittää henkilökuntaa joustavuudesta ja venymisestä. Tämä korona-vuosi on ollut ja on edelleen työhyvinvointiin monella tapaa vaikuttava. Haaste saada sairauspoissaoloja vähentymään on suuri. Kysymys onkin, että mitkä ovat pitkän ajan vaikutukset työhyvinvointiin varsinkin kasvatus- , opetus, sosiaali- ja terveyspalveluissa? Nyt on aika varmistaa entistä enemmän työhyvinvointia, jotta työntekijöiden huolet ja pelot, epävarmuus omasta tai läheisten terveydestä eivät entisestään kuormita aloilla, missä huolta kannetaan myös asiakkaiden hyvinvoinnista päivittäin.
Tuleekin entisestään panostaa työhyvinvointiin, vahvistaa johtamisosaamista työhyvinvointiasioissa ja kehittää yhteistyötä työterveyden kanssa. Työntekijäkokemuksen parantaminen on kaupungille työnantajana tosiaankin ykkösasia.

Lapset

Tampereen kaupunki on hakenut mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta kehittämistyöhön ja toivottavasti pääsemme mukaan. Keskeistä tässä kehittämistyössä on varmistaa lapsen oikeuksien sopimuksen toteutuminen. Tämä sisältyy Tampere Junior -kehitysohjelmaan, jonka visio on ”Tampere- paras kaupunki kasvaa”. Tämän vision toivon toteutuvan.
Vietämme lapsen oikeuksien viikkoa, lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus ja se tulevaisuus tehdään tänään, joka päivä. Panostamalla varhaisiin vuosiin, panostamme tulevaisuuteen, mutta ennen kaikkea varmistamme hyvää elämää. Talousarvion tavoitteissa on oleellista lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen ja tämä meidän on varmistettava. Varhainen tuki on oleellista ja siihen tämä talousarvio myös panostaa.
Kaupunki haluaa olla myös ykkönen oppimistuloksissa.
Miten näihin tavoitteisiin päästään?
Panostamalla varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen varmistamme hyvän perustan koko elämän aikaiselle oppimiselle. Lapsilla on oikeus oppia ja siihen he tarvitsevat rauhallisen ja turvallisen oppimisympäristön ja tämä me varmistetaan talousarvion mukaisesti investoimalla päiväkotien ja koulujen uudisrakentamiseen ja peruskorjaamiseen; on päästävä eroon sisäilmakohteista ja on varmistettava muutenkin turvallisuus sekä henkinen että fyysinen.
Oleellista on myös, että ryhmäkoko on oppimista tukevaa, jotta opettajilla on tosiasiallinen mahdollisuus varmistaa lapsen ja nuoren mahdollisuus keskittyä oppimiseen. Oleellista on myös,että kaupunki varmistaa varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen kelpoisuuden omaavat opettajat ja hoitajat töihin kaupunkiin.
Valtuusto on päätöksellään varmistanut lapsivaikutusten arvioinnin päätöksenteon perustaksi. Tämä on muistettava kaikissa päätöksissä myös tässä talousarviossa. Toivottavaa onkin, että eri sektoreilla tämä muistetaan ja huomioidaan ensi vuonna entistä paremmin.
Lapset ja nuoret on huomioitu tässä talousarviossa, nyt on huolehdittava että asetetut tavoitteet toteutuvat.

Kestävä tulevaisuus

Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja Kestävä Tampere 2030 ohjelma keskittyykin hiilineutraalisuuskartan toimeenpanoon ja seuraamiseen. Tämän tavoitteen säännöllinen raportointi on oleellista valtuutetuille.
Kestävä tulevaisuus lähtee pienistä teoista ja kaupungin omassa toiminnassa on entistä paremmin huomioitava Ekotuki-toiminta. Kaupunkiin on luotu hyvä toimintatapa, jotta jokaisessa yksikössä toimisi Ekotuki-yhteyshenkilö. Kaupunki järjestää myös hyvää koulutusta ja henkilökunnan tietoisuutta kaupungin tavoitteista on vahvistettu. Tämä kaikki pitäisi siis näkyä kaupungin yksiköiden toiminnassa. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa toimii myös kestävä tulevaisuus vastuuhenkilöitä. Ilmastotavoitteet ja muutkin kestävän tulevaisuuden tavoitteisiin sitoutuminen alkaa jo lapsuudessa.

Tampereella on menossa kaksi merkittävää kestävään kehitykseen kuuluvaa asiaa eli ”Mun Tampere” ja ”Luonnon monimuotoisuus”. Mun Tampere liittyy osallistuvan budjetoinnin pilotointiin ja käytössä on 450000 euroa. Parhaillaan on käynnissä kysely. Osallistava budjetointi onkin hyvä saada pysyväksi toimintatavaksi.

Toinen kysely johon voi vielä vastata liittyy Tampereen luontoon ja LUMO – ohjelman toimenpiteisiin. Vastausaikaa on 18.11. asti. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Luonnon monimuotoisuusohjelman eli LUMOn kuusi tavoitetta vv 2021-2030 ja nyt kysytään toimenpiteitä ohjelman tavoitteisiin. LUMO-ohjelmakin toteuttaa Kestävä Tampere 2030 linjauksia. Nyt jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa, kertoa omat mielipiteensä. Vastuuta oman elinympäristönsä suhteen voi ottaa jokainen esim. vaikka vieraslajikkeita torjumalla. Eipä muuta kuin osallistumaan näihin kyselyihin ja vaikuttamaan.

Tampereen vetovoimaisuus perustuu, uskon niin, entistä enemmän siihen miten edistämme kestävän kehityksen tavoitteita ja onnistumme tavoitteessamme olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
Haluan vielä ottaa esille yhden upean asian, eli Tampere otti ilmastobudjetin käyttöön tämän vuoden talousarviossa ja ensi vuoden talousarviossa ilmastobudjettia on edelleen täydennetty. Tehkäämme päämäärätietoisesti työtä kohden hiilineutraaliuutta, ihan jokainen.