Liimola Anne (SDP): Valtuustoaloite 23.1.2017 Valtuuston tahtotilan ja Varhaiskasvatuslain noudattaminen päiväkotien lapsiryhmiä muodostettaessa – säännöllisen raportoinnin antaminen valtuustolle ja täyttö- ja käyttöprosenteista luopuminen kaupungin varhaiskasvatuksessa.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuosille 2016 ja 2017, että kaupungissa noudatetaan yli 3-vuotiaden lasten ryhmien muodostamisessa suhdetta: yksi aikuinen seitsemää lasta kohden (1/7). Alle 3-vuotiaiden kohdalla suhdeluku on 1/4. Tämä tarkoittaa, että alle 3-vuotiaden lasten ryhmäkoko on 12 lasta ja yli 3-vuotiaiden 21 lasta. Ns. sisarusryhmissä (0-5 -vuotiaita samassa ryhmässä) tämä tarkoittaisi, että ryhmäkoko olisi joko 15 tai 18 lasta.
Tampereen kaupungissa käytetään lapsiryhmien muodostamisessa kertoimia esim. 3-vuotiaan kerroin on 1, alle 3-vuotias on 1.75, 10 -päivän sopimuslapsi on 0,5, ja jos ryhmässä on monta 15-päivän sopimuslasta katsotaan ryhmäkohtaisesti kertoimien mukaan voidaanko ryhmään sijoittaa enemmän lapsia. Lisäksi katsotaan 20h/viikossa valinneet. Ryhmissä on yleisesti enemmän lapsia kirjoilla kuin 12 tai 21 lasta, sillä kertoimien avulla ryhmiin voidaan sijoittaa enemmän lapsia. Tavoitteena kuitenkin on, että esim. 10-päivän sopimuksella olevat lapset eivät olisi samaan aikaan hoidossa.
Päiväkotien ryhmätilat, yhteiset tilat ja pienryhmätilat ovat hyvin erilaisia. Ryhmien kokoa tarkastellessa pitäisi olla mahdollisuus tarkastella ryhmäkokoja myös käytettävissä olevien neliöiden ja ns. jakotilojen mukaan. Ryhmäkokoa määriteltäessä pitäisi myös huomioida tuen lapset ja se kuinka paljon ryhmässä on muita kuin suomea äidinkielenään puhuvia lapsia. Myös ikärakenne 10kk-5-vuotta tuo erityiset haasteet.
Varhaiskasvatuslain §:ssä 5a (8.5.2015/580) todetaan, että varhaiskasvatuksen ryhmä tulee muodostaa ja tilojen suunnittelu ja käyttö järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolme hoito-ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. § 5 toteaa, että tulee myös huomioida erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten huomioiminen henkilöstömäärässä ja -rakenteessa. Tampereella kuitenkin ryhmät muodostetaan pääsääntöisesti kertoimien avulla huomioimatta ryhmän erityisyyttä, ikärakennetta tai käytettävissä olevia tiloja. Ryhmiin lapsia sijoitettaessa seurataan päiväkotiryhmien täyttö- ja käyttöastetta, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että ryhmä täytetään yli 100%. Koska laki jo määrittelee miten ryhmä muodostetaan, tulisi täyttö- ja käyttöprosenttitarkastelusta luopua ja ottaa mittareiksi ennemminkin laadullisia tavoitteita.
Esitän: Koska valtuuston tahtotila on, että päiväkotien ryhmäkoot eivät kasva ja suhdeluku on 1/7 yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä, tulee valtuuston saada vähintään kerran vuodessa selvitys miten lapsiryhmät on muodostettu toimintavuonna. Selvityksessä on tuotava esille paljonko eri-ikäisten lasten ryhmissä on kirjoilla lapsia ja miten lain §5 on toteutunut ryhmiä muodostettaessa. Ensimmäinen selvitys tulee antaa keväällä 2017 koskien vuotta 2016. Samalla esitän, että kaupunki luopuu täyttö- ja käyttöprosenttiseurannasta koska lain noudattaminen riittää.

HUOM! Aloite sisällytettiin talousarvioon 2018 siten, että aloitteessa esiin otettuja toimenpiteitä ei huomioitu, ja perusteluna oli ettei kaupungilla ole varaa luopua täyttö- ja käyttöasteista.

Kommentit

Jätä kommentti