22.11.2006 VALTUUSTOALOITE Vakituisten oman äidinkielen avustajien saaminen päivähoitoon

Esitänkin kaupunginhallitukselle, että se selvittää miten varmistettaisiin koulutettujen avustajien lisääminen päivähoitoon ja yhteisresurssin lisääminen perusopetuksen kanssa ja miten tässä yhteydessä huomioidaan vakituisten oman äidinkielen avustajien rekrytoiminen.

Tampereen päivähoidossa on tällä hetkellä tarve n 90 avustajalle, jotka toimivat joko lapsen henkilökohtaisena avustajana tai ryhmäavustajana  (2-3  lapsen yhteinen resurssi huomioitu). Vakituisia avustajia päivähoidon tehtäväalueella on 46 ja loput avustajatarpeet on pyritty hoitamaan palkkatuetulla työllä.
Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen tai tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueella. Päivähoidossa toimitaan lähipäivähoitoperiaatteella aina kun se on mahdollista. Tavoitteena on, että erityisen tuen tarpeessa oleva lapsi saa hoitoa, kasvatusta ja opetusta siinä hoitopaikassa, johon hän osallistuisi ilman tuen tarvettakin.  Erityisen tuen tarve saattaa edellyttää lisäresurssina toimivan avustajan sijoittamista ryhmään.
Pitkäaikaisilla, päivähoidon henkilöstöön kuuluvilla avustajilla on parhaat edellytykset työskennellä tavoitteellisesti, lapsia tukien osana päivähoidon työryhmää.
Maahanmuuttajalasten osuuden kasvaessa päivähoidossa, on ilmennyt lisääntyvää tarvetta saada oman äidinkielen avustajia päivähoitoon, erityisesti päiväkoteihin, jossa maahanmuuttajalasten osuus päiväkodin lapsista on yli 30%.  Oman äidinkielen avustaja helpottaisi lapsen päivähoidon alkua joka ummikkolapselle on hyvin haasteellista. Se myös nopeuttaisi henkilökunnan tutustumista ja auttaisi jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa vanhempiin. Tulkkiahan ei ole käytettävissä päivittäin ja yhteistä kieltä ei läheskään aina löydy vanhempien, lasten ja henkilökunnan kesken.  Oman äidinkielen tukeminen on merkityksellistä lapsen opetellessa suomen kieltä. Lapsen kouluvalmiuden suhteen on oleellista, että lapsi oppii suomen kielen ja tälle perusta on oman äidinkielen oppiminen. Päivähoidossa tulee panostaa siihen, että lapsen kielen kehityksen viiveet huomataan mahdollisimman varhain ja tässäkin suhteessa oman äidinkielen avustajalla olisi suuri merkitys. Varhainen tuki tässäkin asiassa on tärkeätä ja estää syrjäytymistä.

Kommentit

Jätä kommentti