21.2.2007 VALTUUSTOALOITE: Psykologi ja kuraattoripalvelut tukemaan lapsen opinpolkua varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen – moniammatillisen yhteistyön tarkentaminen ja resurssien kohdentaminen vastaamaan uutta toimintamallia.

Lapset ja nuoret ovat painopisteenä vuodelle 2007 ja toivottavasti jatkossakin. Varhaiskasvatus on varhaista tukea parhaimmillaan. Tämä panostus varhaiskasvatukseen, päivähoitoon, esiopetukseen ja perusopetukseen tulisi näkyä myös tarkasteltaessa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien erityistyöntekijöiden (mm. psykologien, kuraattorien, kiertävien erityislastentarhanopettajien ) resurssien kohdentumista oikeisiin kohteisiin. Varhainen tuki vaatii myös erityistyöntekijöitä mm. tukemaan kasvatus- ja opetushenkilöstön työtä ja antamaan osaamistaan kun lapsella/perheellä on tuen tarve. Alle kouluikäisille on tällä hetkellä olemassa neuvoloiden ja perheneuvoloiden psykologipalveluja. Koulujen psykologit ovat mm. tekemässä yhdessä kiertävien erityislastentarhanopettajien kanssa kouluvalmiuden ryhmäarviointeja.
Päivähoidon ja perusopetuksen painopisteissä viidellä eri palvelualueella on taata lapselle jatkumo, opinpolku, lapsen kasvua ja kehitystä tukien, päivähoidosta esiopetuksen kautta perusopetukseen. Uudessa prosessiajattelussa olisi tärkeätä miettiä sitä miten eri erityisasiantuntijoiden resurssit kohdentuvat mahdollisimman tehokkaasti, tukien lapsen yksilöllistä opinpolkua.
Tampereella on menossa hyvinvointineuvolamallin kehittäminen. Se ei kuitenkaan yksin riitä vaan tulee miettiä lapsen varhaisvuosien polkua kohti koulua kokonaisuutena, jonka yhteyteen eri palvelujen tulisi nivoutua, lasten ja nuorten prosessia tukien. Keskiössä on siis lapsi! Päivähoito on tehokkaimpia tukimuotoja lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyen.
Päivähoidolla ei ole omia psykologeja eikä koulukuraattoreita eikä koulujen resurssit riitä. Suurimpana vaarana on, että esiopetuksessa olevat lapset eivät saa psykologipalveluja ollenkaan, jos oletuksena on, että perusopetuksen psykologit ehtivät panostamaan myös esiopetusvuoteen.
Talousarviossa esitettyjen psykologimäärien lisäämisessä ja erityistyöntekijöiden kokonaisresurssia mietittäessä tulisi tarkastella koko lasten ja nuorten palvelujen prosessia ja miettiä mihin palveluja kohdennetaan. Päivähoidolla, esiopetuksella ja perusopetuksella tulisi siis olla käytettävissään yhteisiä psykologipalveluja ja kuraattoreita. Esitän, että kaupunginhallitus selvittää miten hyvinvointipalveluissa varmistetaan ”lasten ja nuorten varhaisen tuen” -prosessien kannalta erityistyöntekijöiden työpanoksen kohdentuminen siten, että se asiakkaan, lapsen ja perheen kannalta olisi kaikista joustavin, helpoiten saavutettavissa ja lapsen edun mukainen.

Kommentit

Jätä kommentti