Kestävä tulevaisuus

Alueen on toimittava myös myös AGENDA 2030 tavoitteiden mukaisesti.

Valtuustokausien tarkastelua ja näiden puolesta teen edelleenkin töitä.

Päätöksenteossa olen ottanut esille ja vienyt eteenpäin mm. seuraavia asioita:

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄÄTÖKSENTEKOON


Aloitteeni eteni myönteisesti päätöksenteossa, mutta tätä on edelleen valvottava. Asia on oleellinen kaupungin tavoitellessa Unicefin lapsiystävällinen kunta -titteliä. Vaikutusten arviointi on muistettava esim. palveluverkkosuunnitelmissa, kaavoissa, puisto- ja katusuunnitelmissa. Tähän tulee liittää myös lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen, jota olen vienyt eteenpäin esimerkiksi valtuustoaloitteessani.

SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY

Lapsiperheiden peruspalveluiden laatu on varmistettava. On hölmöläisten hommaa säästää varhaisvuosien palveluista kuten neuvola, varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus.
Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ehkäisevät parhaiten syrjäytymistä. Koulutettu ja osaava henkilökunta varmistaa hyvän alun elinikäiselle oppimiselle. Kun varhainen tuki toteutuu, päästään vähentämään kalliita erityispalveluita. Ja mitä parasta, se on inhimillistä.
Panostus kasvatukseen ja opetukseen eli lapsiin ja nuoriin kannattaa aina – luo hyvinvointia.

KAUPUNGIN PERUSPALVELUT ON OLTAVA KUNNOSSA

Laadun varmistaa hyvinvoiva työntekijä; hän on arvokas ja tae hyvälle palvelun laadulle. Työhyvinvointi ja työskentelyolosuhteet on oltava kunnossa. Tarvitaan hyvää henkilöstöjohtamista ja työntekijöiden arvostamista. Osallisuutta tulee entisestään lisätä.
Lähiesimiehillä pitää olla todellinen mahdollisuus olla lähiesimies.
Päiväkodeissa ja kouluissa laatuun vaikuttaa myös ryhmäkoko, joten päiväkodeissa on noudatettava Aluehallintoviranomaisen määrittelemiä kertoimia, joiden perusteella lapsiryhmät muodostetaan. Lapsen kertoimeen vaikuttaa se onko hän alle vai yli 3-vuotias ja onko hän kokopäiväisesti vai osapäiväisesti hoidossa. Tampereella on kertoimia enemmän kuin AVI:n linjauksissa. Myös ns. kahdenpaikkalaisuus tulee palauttaa eli jos lapsi tarvitsee tehostettua tukea niin se huomioidaan lapsiryhmän koossa.
Kaupungin on myös varmistettava osaavan ja kelpoisuuden omaavan henkilökunnan rekrytointi. Varhaiskasvatuksen opettajista, erityisopettajista, psykologeista, sosiaalityöntekijöistä ja sairaanhoitajista on pulaa. Kaupungista jää muutaman vuoden sisällä satoja ja satoja työntekijöitä eläkkeelle, joten ongelma on nähtävissä eli mistä saadaan osaavaa henkilökuntaa. Onko kaupunki vetovoimainen työnantaja?
Ikäihmisten palvelut: inhimillisyyttä. Kotihoidon resurssit oltava tarpeen mukaiset
Omaishoitajien vapaapäivät ovat oleellisia jaksamisessa.

SISÄILMAKOHTEISTA EROON ja investointimäärärahat

Kaupunki on panostanut korjaus- ja uudisrakentamiseen ja korjausvelkaa kurotaan kiinni. Korjausrakentamisessa on ollut selkeitä puutteita, koska sisäilmakohteita on tullut lisää eli korjauksissa ei ole tarpeeksi otettu huomioon, mitä tarkoittaa kun vanhaan kiinteistöön laitetaan uutta tekniikkaa. Näitä esimerkkejä on mm. Nekalan koulu ja päiväkoti, Laikku ja moni muukin koulu tai kaupungin kiinteistö.
Uudisrakentamisessa ollaan nyt tarkkoja, jotta kosteutta ei pääse rakenteisiin, ja rakentaminen tapahtuukin hupun alla.
Kiinteistöjen siivoustasoon on kiinnitettävä myös erityistä huomiota.

INNOSTAVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ, vehreys kuuluu kaupunkiin.

Eteläpuisto on säilytettävä puistona ja näkymät järvelle tulee säilyä. Täydennys- ja uudisrakentamista pitää kiirehtiä korttelissa mihin on suunniteltu päiväkoti.
Eteläpuisto-Hämeenpuisto-Näsinkallio on vehreä akseli kaupungin keskustassa ja sen käytön toivoisi lisääntyvän.
Luonnon läheisyys on oleellista viihtyisässä kaupungissa ja kaupunki onkin ilahduttavasti lisännyt luonnonsuojelualueita. Retkeilyn kehittämisohjelma linjaa hyvin tulevia tekoja.
Lähiliikuntapaikat ja lähellä olevat leikkipuistot varmistavat viihtyvää asuinympäristöä.
Turvallisuus on muistettava.

OSALLISUUTTA VAHVISTETTAVA

Asukkaiden osallisuutta pitää entisestään vahvistaa ja heti prosessien alkuvaiheessa. Osallisuuden eri muotoja on oltava käytössä, jotta eri-ikäisten kuntalaisten mielipide saadaan selville. Mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöönsä lisää myös kiinnostusta pitämään huolta asuinalueestaan.
Osallisuuden lisäämien tarkoittaa myös kaupungin työntekijöiden osallisuuden vahvistamista.

JULKINEN LIIKENNE, lähijuna

Lähijunaliikenteen kehittämistä on edistettävä.
Ratikan tulo ei saa aiheuttaa nysseliikenteen heikentymistä eli palvelutason huonontumista. Syöttöliikenteen on onnistuttava. Teiskon alueen yhteydet on varmistettava ja taksoitus on oltava oikeudenmukainen.

Henkilöautollakin on päästävä keskustaan.

KESTÄVÄ TULEVAISUUS

Kestävän kehityksen kaikki neljä ulottuvuutta on oltava päätöksenteossa tarkastelussa eli ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus. Kestävä tulevaisuus on se perusta mille arvoni muodostuvat.